תקנון

תקנון חברת הורייזן למבצעי "חבר מביא חבר"

תקנון חבר מביא חבר

חברת הורייזן טכנולוגיות  מתמחה בגיוס כ"א איכותי ומקצועי בתחום ההיי-טק למגוון רחב של לקוחות.

חברת הורייזן , מגייסת באופן שוטף ורציף מועמדים לשורותיה, או פועלת להשמתם כעובדים אצל לקוחותיה בהתאמה. מבצע "חבר מביא חבר" מסייע לחברה בפעילות זו ובהתאם, חברת  הורייזן  שמחה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות ויסייע באיתור וגיוס עובדים חדשים אליה ו/או, באיתור וגיוס מועמדים שיושמו על ידה ויועסקו כעובדים חדשים בקרב לקוחותיה.

התקנון הנ"ל נועד להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת הורייזן,  ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת מבצעי "חבר מביא חבר".

 • מבצעי "חבר מביא חבר" מתייחסים לגיוס מחפש-עבודה אשר קורות-החיים שלו/ה נשלחו ע"י "חבר. "
 • עובד המעוניין להשתתף במבצע "חבר-מביא-חבר" , ישלח קורות-חיים לתיבת הדואר הייעודית שכתובתה friends@horiziontech.co.il
 • מועמד המעוניין להשתתף במבצע "חבר-מביא-חבר" , ישלח קורות-חיים לתיבת הדואר הייעודית שכתובתה moamd_haver@horizontech.co.il 
 • במבצע " חבר מביא חבר" רשאי להשתתף כל אדם.

מסמך "קורות חיים" לעניין מבצע זה חייב לקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן:

 • אם קורות החיים של החבר אינם קיימים במערכת הגיוס ב 6 חודשים האחרונים , החבר יירשם על שם העובד/שולח קו"ח למשך חצי שנה כ"חבר מביא חבר ". קורות החיים יהיו תקפים למשך חצי שנה מיום השליחה.
 • אם החבר הגיע למערכת הגיוס ע"י מקור אחר ב- 6 החודשים שקדמו להפנייתו ע"י העובד/ שולח קו"ח, לא יהיה זכאי העובד/ שולח קו"ח הממליץ לתגמול עבור קליטת החבר.
 • לא יתקבלו "קורות-חיים" אם מחפש העבודה נמצא בקשר ישיר עם הורייזן במהלך תקופת ששת החודשים שקדמה לשליחתו ע"י העובד/שולח קו"ח.
 • החבר המפנה ייחשב כזכאי לתגמול רק לאחר בדיקה וקבלת אישור ממחלקת הגיוס של הורייזן.
 • כמות "קורות החיים" אשר יכול כל עובד / שולח קו"ח לשלוח אינה מוגבלת.
 • הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק עבור "גיוס מוצלח "איוש מוצלח של העובד/ת למשרה שהוצעה ונסגרה ע"י חברת הורייזן והישארותו בה לפחות למשך 3 חודשי העסקה בפועל רצופים.

 

 • במידה וקורות החיים של החבר הגיעו ממספר עובדים/שולחי קו"ח, ההמלצה הראשונה שהגיעה, תזכה בתגמול.
 • תגמול חבר מביא חבר אינו תקף במקרה שמדובר במשרות זמניות (תקופת העסקה היורדת מ-6 חודשים) ו/ או חלקיות.

 

 

 

 

 

טבלת גובה תגמולים

 

סוג משרה חבר מביא חבר מועמד מביא חבר
 משרת זהב  תשלום על סך 3000 ₪ שוברים על סך 1000 ₪
 משרת כסף תשלום  על סך 1500 ₪ שוברים על סך 500 ₪
 משרת ארד תשלום  על סך 500 ₪ שוברים על סך 250 ₪

 

משרת זהב ומשרת כסף –  מתייחסת למשרות שנשלחו כדיוורים שייצאו כמבצע "חבר מביא חבר"

משרת ארד –  מתייחסת  לקו"ח שנשלחו ללא קשר למשרה שפורסמה כמבצע "חבר מביא חבר"

 

 • לעובד הורייזן – למען הסר ספק, מובהר כי המענק הכספי הינו חד פעמי בסכום ברוטו, מסכום המענק ינוכה מס על פי הדין ע"י חברת הורייזן.
 • התגמול יוענק לעובד/ת המפנה על ידי הוספת סכום המענק לתלוש השכר של העובד/ת ע"י חברת הורייזן.
 • תגמול למי שאינו עובד הורייזן  יועבר כשובר buyme.
 • חברת  הורייזן  רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
 • ככל שימולאו כל התנאים המפורטים לעיל והחבר נקלט לעבודה דרך הורייזן  לאחר 3 חודשי עבודה בפועל יהא השולח (עובד/מועמד) זכאי לקבל מהורייזן לתגמול חד פעמי כפי שנקבע בתקנון מודל התגמולים בסעיף לעיל.
 • למען הסר ספק, מובהר כי הורייזן   אינה מתחייבת  לקלוט את ה"חבר" ו/או להעניק למועמד הזכאי (כהגדרתו להלן) דמי הפניה כלשהם.
 •  הורייזן  זכאית לשנות בכל עת את גובה התגמול לעובד זכאי עפ"י תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהנ"ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי הורייזן.
 • הורייזן  שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תגמול כספי למועמד זכאי עבור "גיוס מוצלח", במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • כל עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) המשתתף במבצע  זה מאשר כי ידוע לו שהחלטת הורייזן  לעניין גיוסו או אי גיוסו של חבר לעבודה בהורייזן  הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) בפעילות  עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי הורייזן  
 •  הורייזן  לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לעובד, עובד זכאי, מועמד, מועמד זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע , ו/או בגין קבלת התגמול הכספי . לעובד ו/או לעובד זכאי ו/או למועמד ו/או מועמד זכאי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הורייזן  בכל הקשור למבצע "חבר-מביא-חבר" , בכפוף להוראות תקנון זה.
 • לשאלות ובירורים יש לפנות לאחראית פעילות "חבר-מביא-חבר" בדוא"ל :

friends@horizontech.co.il

 

הנך מצהיר כי, אין במשלוח קורות חיים על ידך משום הפרת התחייבות מצדך, כלפי כל צד שלישי שהוא, שלא לעשות כן, או משום הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות.
כמו כן, עליך להביא בחשבון כי חברת הורייזן  תהיה רשאית לחלוק מידע, קורות חיים ופרטים אישיים של מועמדים שהפנית במסגרת זו .
בהסכמתך להוראות שימוש אלו הנך מסכים כי קורות החיים שהעברת או תעביר לחברה בכל עת ישמשו את החברה לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם המועמדים שהעברת באמצעות דיוור ישיר, בדוא"ל ובטלפון.

אנו שמחים שהחלטת לקחת חלק במבצע "חבר מביא חבר" של חברת הורייזן  ולהפוך שותף פעיל בפעילות איתור וגיוס עובדים חדשים לשורותיה.
בהצלחה.

 

 

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד!

 

כפתור לחיץ לשיתוף ברשתות חברתיות

רגע לפני שאתה הולך...

מעוניין למצוא משרה טכנולוגית תחת המטריה של בית תוכנה ותיק מקצועי

או

מעוניין למצוא פתרונות חדשניים ומותאמים שיובילו את העסק שלך קדימה?

נגישות